Tuesday, December 13, 2011

Dandan i Panderetas

Sumahi, para i gipot Krismas gi i sagan famagu'on-na (daycare) para u kantayi i otro famagu'on yan i familian-niha ni' kantan Chamorro. Estague i kanta ni' para u kanta:

Dandan i panderetas, na'fampalangpang
Todu i profesia, esta munhayan

Popble i patgon-ta, gi liyang Bilen
Ngasan i asson-na, kulan ga'ga' gui'

Dandan i panderetas, na'fampalangpang

Todu i profesia, esta munhayan

Popble i patgon-ta, nina'fotgon gui'
Nu i lago' nana-na, sa' tinangse gui'

Dandan i panderetas, na'fampalangpang

Todu i profesia, esta munhayan

Friday, December 9, 2011

Para i Famagu'on

Chamorro language materials I picked up at the Chamorro Studies Division office for my kids.