Tuesday, December 13, 2011

Dandan i Panderetas

Sumahi, para i gipot Krismas gi i sagan famagu'on-na (daycare) para u kantayi i otro famagu'on yan i familian-niha ni' kantan Chamorro. Estague i kanta ni' para u kanta:

Dandan i panderetas, na'fampalangpang
Todu i profesia, esta munhayan

Popble i patgon-ta, gi liyang Bilen
Ngasan i asson-na, kulan ga'ga' gui'

Dandan i panderetas, na'fampalangpang

Todu i profesia, esta munhayan

Popble i patgon-ta, nina'fotgon gui'
Nu i lago' nana-na, sa' tinangse gui'

Dandan i panderetas, na'fampalangpang

Todu i profesia, esta munhayan

Friday, December 9, 2011

Para i Famagu'on

Chamorro language materials I picked up at the Chamorro Studies Division office for my kids.

Tuesday, November 22, 2011

Saturday, October 29, 2011

Dramatic Akli'e'

People need to start making GIFs of i lahi-hu Akli'e'. Check out his dramatic look and lighting in this pic.

Wednesday, October 12, 2011

Saturday, September 24, 2011

Wednesday, September 7, 2011

Saturday, July 30, 2011

Sumahi Prime

Ti hu gof tungo' sa' hafa, lao gof ya-na Si Sumahi ni' Si Optimus Prime. Guiya i mas ya-na na "Titilaika" pat gi gino' Ingles "Transformer." Fihu Si Sumahi ha gagao yu' "Malago yu' umegga' Si Optimus Prime." Pues hu na'egga' gui' ni fine'nina pat i mina'dos na Transformers na mubi. Achokka' ti hu gof komprende sa' hafa ya-na Titilaika (lao maolekna na ya-na este kinu otro na kosas famagu'on), tomtom Si Sumahi sa' esta ha tungo' hayi i mas ma'gas na titilaika, siempre Si Optimus.

Friday, July 22, 2011

Sumahi gi un Batko (Ta'lo)

Sumahi, my dad and me spent Liberation Day this year fishing.

Taya' kinenne'-mami, lao magof i tiempo sinembatgo.

Sunday, July 17, 2011

Cable Zombies

Taya' kable giya Hami. Pues kada na matto i dos patgon-hu gi un guma' ni' gaikable, kalang ayu muna'langga siha. Ha sen kahnayi siha pi'ot an guaha cartoons pat otro na prugramman famagu'on.

Put hemplo este na litratu, annai manugo' ham gi i gima' i atungo'-hu Si Leevin.

Saturday, May 21, 2011

Halom yan Huyong

Sumahi at In and Out Burger in Atascadero, CA.

Monday, May 16, 2011

Che'lu is Sleeping

Kao mamaigo' hao?
Kao mamaigo' hao?
Che'lu-hu?
Che'lu-hu?
Mandandandan kampana
Mandandandan kampana
Ding Dang Dong

Tuesday, May 10, 2011

Pensive Sumahi

Sumahi, pensively/ thoughtfully sitting on a canon at the Adelup Governor's Complex.

Photo courtesy of world drops dead.

Monday, May 9, 2011

Mangafan Ryulong

I mas ya-hu na yininggan Sumahi. My favorite drawing of Sumahi's. Un familian ryulong. A family of dragons.

Thursday, March 24, 2011

Sunday, January 9, 2011

Sumahi the Uncertain Supermodel

Taken the day after Christmas at K-Mart