Monday, May 9, 2011

Mangafan Ryulong

I mas ya-hu na yininggan Sumahi. My favorite drawing of Sumahi's. Un familian ryulong. A family of dragons.

No comments: